МЕНЮ
Количка

Дезинфектант за ръце Ralex 500мл.

Дезинфектант за ръце Ralex 500мл.
Дезинфектант за ръце Ralex 500мл.
22.90 лв.
  • Код: 3800218426671
  • Тегло: 0.500 кг.

Висококачествен биоциден препарат дезинфектант за ръце без отмиване с туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие – 0,500л.

Биоцид с бактерицидно, вкл. туберкулоцидно, фунгицидно и вирусоцидно действие за:

- хигиенна дезинфекция на ръце в лечебни и здравни заведения, в обекти за търговия и

производство на храни и напитки; в обекти с обществено предназначение - хотели,

детски ясли, детски градини , училища, социални домове, домове за възрастни хора,

фармацевтичната и козметичната промишленост, за дезинфекция на ръце във

ветеринарната практика и в бита;

- хирургична дезинфекция на ръце.

Съдържа: етанол

Предупреждения за опасност:

H225 Силно запалими течности и пари.

Препоръки за безопасност :

P102 Да се съхранява извън обсега на деца

Р 210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други

източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P233 Съдът да се съхранява плътно затворен.

P241 Използвайте електрическо/проветряващо/осветително/.../оборудване, обезопасено

срещу експлозия.

P242 Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри.

P243 Вземете предпазни мерки срещу освобождаване на статично електричество.

Р244 Да се съхранява само в оригиналната опаковка.

2

Р403+Р235 Да се съхранява на добре проветриво място. Да се държи на хладно.

P305+P351+P338 - При КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в

продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива.

Продължавайте да промивате.

Начин на употреба:

Биоцидният гел се прилага неразреден.

Хигиенна дезинфекция – върху ръцете се напръсква достатъчно количество биоцид за

пълно овлажняване на кожата; ръцете се обтриват в продължение на 30 секунди

/бактерициден и фунгициден ефект/ и в продължение на 60 секунди /туберкулоцидени

и вирусоциден ефект/, като се обръща специално внимание на кожата под ноктите, на

ложето на ноктите, между пръстите и на сгъвките на дланта.За цялото време на

експозицията, ръцете трябва да са добре навлажнени. След края на дезинфекцията,

ръцете не се изплакват.

Информационен фиш - https://prestige2007.com/wp-content/uploads/2019/12/RaLex-dezinf.-za-ratse-listovka-1.pdf

Напишете мнение

Забележка: HTML не се поддържа!
Лош Добър
Тест за сигурност